maska Baner

NNW Dzieci

KOGO MOŻNA UBEZPIECZYĆ?

Ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte dzieci / wnuki Pracowników Klientów Polonica Broker Sp. z o.o. w wieku od 0 do 26 roku życia, uczęszczające do żłobka / przedszkola / szkoły / uczelni wyższej, nie pracujące zawodowo, ale również pozostające pod opieką niani lub babci – niepodlegające obowiązkowi szkolnemu. W przypadku osób studiujących w trybie zaocznym lub wieczorowym zakres ubezpieczenia ograniczony jest wyłącznie do nieszczęśliwych wypadków, które powstały podczas nauki lub w drodze do i ze szkoły.

OD KIEDY UBEZPIECZENIE DZIAŁA?

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od 01 września i trwa do 31 sierpnia roku następnego.

OBSŁUGA, PRZYSTĄPIENIA DO UBEZPIECZENIA, ZGŁASZANIE ROSZCZEŃ:

W przypadku dodatkowych pytań oraz kwestii związanych z obsługą ubezpieczenia prosimy o kontakt z naszym biurem pod numerem telefonu: 56 477 19 69 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail: dokumenty@polonicabroker.pl.

Kontakt

Polonica Broker Sp. z o.o.

ul. Chrobrego 63A, 87-100 Toruń
tel. +48 56 622 46 46
broker@polonicabroker.pl

Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS0000293278

Kapitał zakładowy: 85.000 zł
NIP 956 22 10 569
REGON 340371888

Inspektor Ochrony Danych (Michał Kluska): iod@polonicabroker.pl